جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/17

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 69,352 63.2 261,755 96.72 263,758 98.41 280,712 99.62
اوراق مشارکت 25,776 23.49 3,571 1.32 49 0.02 48 0.02
سپرده بانکی 9,581 8.73 3,076 1.14 335 0.12 298 0.11
وجه نقد 74 0.07 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 4,951 4.51 2,241 0.83 3,887 1.45 711 0.25
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 69,352 63.2 261,755 96.72 263,758 98.41 280,712 99.62