بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 63,841 60.63 191,113 79.46 273,024 95.65 240,420 99.51
اوراق مشارکت 26,519 25.18 33,070 13.75 6,808 2.39 49 0.02
سپرده بانکی 9,848 9.35 11,382 4.73 3,981 1.39 361 0.15
وجه نقد 76 0.07 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 5,014 4.76 4,936 2.05 1,614 0.57 783 0.32
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 63,841 60.63 191,113 79.46 273,024 95.65 240,420 99.51