جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/08

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 81,288 67.73 295,257 96.27 346,027 95.93 335,180 86.86
اوراق مشارکت 23,404 19.5 44 0.01 42 0.01 100 0.03
سپرده بانکی 9,664 8.05 4,123 1.34 3,354 0.93 2,608 0.68
وجه نقد 70 0.06 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 5,586 4.65 7,264 2.37 11,284 3.13 48,018 12.44
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 132,144 110.11 259,324 84.56 346,027 95.93 335,180 86.86