جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 165,888 80.68 665,966 96.77 627,603 92.83 645,753 99.38
اوراق مشارکت 21,906 10.65 91 0.01 87 0.01 87 0.01
سپرده بانکی 11,352 5.52 7,127 1.04 9,821 1.45 1,298 0.2
وجه نقد 163 0.08 2,769 0.4 8,129 1.2 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 6,308 3.07 12,223 1.78 30,458 4.5 2,615 0.4
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 206,191 100.28 665,966 96.77 627,603 92.83 645,753 99.38