جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/12/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 76,699 66.2 266,218 97.48 271,655 96.37 296,089 94.85
اوراق مشارکت 23,813 20.55 48 0.02 47 0.02 0 0
سپرده بانکی 9,776 8.44 2,988 1.09 6,853 2.43 15,463 4.95
وجه نقد 71 0.06 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 5,507 4.75 3,850 1.41 3,333 1.18 621 0.2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 128,446 110.86 175,745 64.35 271,655 96.37 296,089 94.85