جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/10/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 73,342 64.89 261,223 98.2 257,243 96.9 269,434 98.63
اوراق مشارکت 25,240 22.33 49 0.02 49 0.02 50 0.02
سپرده بانکی 9,405 8.32 705 0.27 1,420 0.53 2,499 0.91
وجه نقد 72 0.06 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 4,961 4.39 4,046 1.52 6,763 2.55 1,194 0.44
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 73,342 64.89 261,223 98.2 257,243 96.9 269,434 98.63