بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 58,784 58.41 96,216 52.39 122,492 59.51 151,987 66.8
اوراق مشارکت 26,859 26.69 62,575 34.07 62,830 30.52 49,934 21.95
سپرده بانکی 9,874 9.81 18,551 10.1 13,273 6.45 24,731 10.87
وجه نقد 78 0.08 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 5,051 5.02 6,304 3.43 7,241 3.52 858 0.38
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 58,784 58.41 96,216 52.39 122,492 59.51 151,987 66.8