ارکان صندوق

کارگزار صندوق اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان به همراه توضیحات

حسابرس صندوق اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان

مدیر ثبت صندوق اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان به همراه توضیحات