مجمع تمدید، تغییر مدیر و انتقال واحدهای سرمایه‏ گذاری ممتاز مورخ 1397/01/28

در جلسه روز سه شنبه 1397/01/28 ساعت 09 ، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه­ گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند

4-1- دوره فعالیت صندوق به مدت شش ماه از پایان فعالیت فعلی تا تاریخ 01/08/1397 تمدید گردید؛

4-2- مدیر صندوق از"شرکت کارگزاری سهم آشنا" به "شرکت سبدگردان سهم آشنا" تغییر یافت؛

 4-3- انتقال واحدهای سرمایه‏گذاری ممتاز به شرح جدول زیر تغییر کرد:

نام صندوق سرمایه‏گذاری

دارندگان فعلی واحدهای سرمایه‏گذاری ممتاز

دارندگان آتی واحدهای سرمایه‏گذاری ممتاز

نام دارنده واحد

تعداد واحد

نام دارنده واحد

تعداد واحد

صندوق سرمایه‏گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان

کارگزاری سهم آشنا

10

سبدگردان سهم آشنا

5

کارگزاری سهم آشنا

5

شرکت گروه مپنا

55.990

شرکت گروه مپنا

55.990

جمع واحدهای ممتاز

56.000

56.000

ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید:

ردیف

عنوان رکن

نام رکن

شماره ثبت شرکتی

شناسه ملی

محل ثبت

1

مدیر

شرکت سبدگردان سهم آشنا

520524

14007300020

تهران

2

متولی

مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

397632

10320741707

تهران

3

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

1177

10100129086

تهران

4-4- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل انتخاب گردید:

ردیف

عنوان رکن

نام

نام خانوادگی

نام پدر

محل صدور

کد ملی

1

مدیر

مهدی

شبانی

حسین

تهران

0061461482

2

متولی

مهدی

اسلامی بیدگلی

علی محمد

تهران

0066881773

3

حسابرس

محمود

محمدزاده

محمدمهدی

اصفهان

1287658301

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازازرگردانی مپنا ایرانیان به شرح جدول ذیل است :

ردیف

نام دارنده واحد

سرمایه­گذاری ممتاز

شماره ثبت/

شماره شناسنامه

شناسه ملی

شماره شناسنامه

نام نماینده

تعداد واحد سرمایه­گذاری ممتاز

درصد از کل واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز

محل امضاء

1

شرکت گروه مپنا

99134

10101431259

مسعود بحرانی

55،990

99.98 %

2

سبدگردان سهم آشنا

520524

14007300020

مهدی شبانی

5

0.01 %

3

کارگزاری سهم‏آشنا

119332

10101628838

شهریار شهمیری

5

0.01 %

جمع

56،000

100