تغییرات اساسنامه صندوق اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا ١١-٠9-٩٥

در مجمع مورخ ١١-٠9-٩٥ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه­ گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

1- نام صندوق از "صندوق سرمایه‏گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا" به "صندوق سرمایه‏گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان" تغییر یافت؛

2- حسابرس صندوق از"موسسه حسابرسی متین خردمند" به "موسسه حسابرسی رازدار" تغییر یافت؛

3- متن به شرح"صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‏گردد" تحت عنوان ماده 59 به مفاد اساسنامه اضافه گردید و ماده 59 به ماده 60 تغییر یافت؛

ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید:

ردیف

عنوان رکن

نام رکن

شماره ثبت شرکتی

شناسه ملی

محل ثبت

1

مدیر

شرکت کارگزاری سهم آشنا

119332

10101628838

تهران

2

متولی

مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

397632

10320741707

تهران

3

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

1177

10100129086

تهران

4-3- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل انتخاب گردید:

ردیف

عنوان رکن

نام

نام خانوادگی

نام پدر

محل صدور

کد ملی

1

مدیر

شهریار

شهمیری

شهرام

تهران

0071616871

2

متولی

خاطره

پهلوان

محمدرضا

تهران

0083619062

3

حسابرس

محمود

محمدزاده

محمدمهدی

اصفهان

1287658301