تصمیمات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق

در مجمع مورخ ١١-٠٢-٩٥ تصمیمات زیر اتخاذ شد:

١-افزودن اوراق "سلف موازی استاندارد برق" به موضوع بازارگردانی در بند ٢-٢-١ امیدنامه صندوق؛
٢-افزایش حق الزحمه سالانه حسابرس از "٥٠ میلیون ریال" به "٩٠ میلیون ریال"؛
٣-اضافه نمودن کارمزد مدیر صندوق از محل مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی به شرح "سالانه ٢ درصد از ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ٣ در هزار (٠٠٣/٠) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ١٠درصد از تفاوت روزانۀ سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حسابهای سرمایه گذاری بانکها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده به علاوه ١٠ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار"؛
٤-افزایش سقف هزینه سالیانه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها از "٢٥٠ میلیون ریال" به "٣٠٠ میلیون ریال".