تمدید صاحبان امضای مجاز

در اجرای بند 7 ماده 35 اساسنامه صندوق مزبور صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری یادشده را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره ملی

امضاء

1

شهرام شهمیری

سیداحمد

5-268418-206

 

2

هستی کاخی

سیروس

4-025887-045

 

3

مهیار دشتی بقایی

محمدپاشا

9-363363-006

 

4

شهریار شهمیری

شهرام

1-161687-007

 

اشخاص مذکور با امضاء این صورت‌جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و .... با امضاء دو نفر از چهار نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای شهریار شهمیری و مهر صندوق معتبر است.