تصمیمات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق مجمع مورخ 96.09.11

در مجمع مورخ ١١-٠9-٩٥ تصمیمات زیر اتخاذ شد:

 

1- بند 8-4 امیدنامه مبنی بر مهلت تعیین‏شده برای صدور و ابطال واحدهای سرمایه‏گذاری از ساعت 16 به ساعت 20 تغییر پیدا کرد؛

2- بند"ج" ماده 2-2 امیدنامه از " به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها(اوراق بهادار با درآمد ثابت) را قبل از سرسید تعهد کرده باشدیا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد" به متن" دریکی از بورس‏ها قابل معامله باشد" تغییر یافت.

3- کارمزد مدیر صندوق به شرح ذیل تغییر یافت؛

-بند قدیم:عنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

کارمزد مدیر

سالانه 1 درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق سه در هزار (003/0) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 و 10 درصد از تفاوت روزانۀ سود علی­الحساب دریافتی ناشی از سپرده­گذاری در گواهی سپرده یا حساب­های سرمایه­گذاری بانک­ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی­الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده به علاوۀ 10 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. *

-بند جدید:عنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

کارمزد مدیر

سالانه 1 درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق سه در هزار (003/0) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 و 2 درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها امکان پذیر است به علاوۀ 10 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. *