انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1399/11/30 (حسابرسی نشده) در تارنما و سایت کدال

صورت های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1399/11/30 (حسابرسی نشده) در تارنما و سایت کدال منتشر شد.