تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان شنبه مورخ 1399/12/23ساعت 15:00 مبنی براصلاح تعهدات بازارگردانی تشکیل گردید.