تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان شنبه مورخ 1399/11/18ساعت 16:00 مبنی برتغییر ساختار صندوق و تصویب امیدنامه تشکیل گردید.