تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان شنبه مورخ 1399/11/18ساعت 15:00 مبنی برتغییر ساختار صندوق و تصویب اساسنامه تشکیل گردید.