انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی نشده) در تارنما و سایت کدال

صورت های مالی و گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی نشده) در تارنما و سایت کدال منتشر شد.