انتشار صورت وضعیت پرتفوی خردادماه 1399 در تارنما و سایت کدال

صورت وضعیت پرتفوی خردادماه 1399 در تارنما و سایت کدال منتشر شد.