انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد سه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی مپنا ایرانیان منتهی به 1399/02/31 در تارنما و سایت کدال

 صورت های مالی و گزارش عملکرد سه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی مپنا ایرانیان منتهی به 1399/02/31 در تارنما و سایت کدال منتشر شد.