تایید صورتجلسه اساسنامه 1399/01/31 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان

صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان مورخ 31-01-99 مبنی بر تصویب صورتهای مالی یکساله منتهی به 30-11-98 و انتخاب حسابرس و روزنامه کثیرالنتشار طی نامه شماره 63913-122 سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 17-02-99 تایید گردید.