تایید صورتجلسه 1399/01/31 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان

صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان مورخ 31-01-99 مبنی بر افزایش حق الزحمه حسابرس به سالانه مبلغ ثابت 150 میلیون ریال  طی نامه شماره 111260-121 سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 15-02-99 تایید گردید.