صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 31فروردین ماه 99 در تارنما و سایت کدال منتشر شد

صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 31 فروردین 99 در تارنما و سایت صندوق منتشر شد