انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1398/11/30 (حسابرسی شده) در تارنما و سایت کدال

 صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1398/11/30 (حسابرسی شده) در تارنما و سایت کدال منتشر شد.