انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 30 دی ماه 1398 در تارنما و سایت کدال

صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 30 دی ماه 98 در تارنما و کدال منتشر شد.