انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1398/08/30 در سایت کدال و تارنمای صندوق

 صورت های مالی و گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1398/08/30 در سایت کدال و تارنمای صندوق منتشر گردید.