انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به مهر ماه 1398 در تارنما و سایت کدال

 صورت وضعیت پرتفوی منتهی به مهر ماه 1398 در تارنما و سایت کدال  منتشر شد.