انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1398/05/31 (حسابرسی شده) در سایت کدال و تارنمای صندوق

 صورت های مالی و گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1398/05/31 (حسابرسی شده) در سایت کدال و تارنمای صندوق منتشر شد.