انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به شهریور ماه 1398 در تارنما و سایت کدال

 صورت وضعیت پرتفوی منتهی به شهریور ماه 1398 در تارنما و سایت کدال منتشر گردید.