انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1398/05/31 (حسابرسی نشده) در سایت کدال و تارنمای صندوق

 صورتهای مالی و گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1398/05/31 (حسابرسی نشده) در سایت کدال و تارنمای صندوق منتشر گردید.