انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به تیر ماه 1398 در تارنما و سایت کدال

 صورت وضعیت پرتفوی منتهی به تیر ماه 1398 در تارنما و سایت کدال منتشر گردید.