انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1398/02/31 در سایت کدال و تارنمای صندوق

 صورتهای مالی و گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1398/02/31 در سایت کدال و تارنمای صندوق منتشر گردید.