انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده سالانه منتهی به 1397/11/30 در کدال و سایت صندوق

صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده سالانه منتهی به 1397/11/30  در تاریخ 1398/01/21 در کدال و سایت صندوق منتشر گردید.