تایید صورتجلسه مورخ 28-07-97

صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان مورخ 28-07-97 با موضوع تمدید صندوق تا 01-08-98  طی نامه شماره 40728-122 سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 07-08-97 تایید گردید.