مجوز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا  ، مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرد.