اخبار

عنوان تاریخ درج
انتشار صورت وضعیت پرتفوی اسفند ماه 1399 در تارنما و سایت کدال 1400/01/10
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1399/12/27
اعلام تاریخ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی مپنا ایرانیان 1399/12/26
انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1399/11/30 (حسابرسی نشده) در تارنما و سایت کدال 1399/12/26
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1399/12/23
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1399/12/19
انتشار صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه 1399 در تارنما و سایت کدال 1399/12/10
انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) در تارنما و سایت کدال 1399/11/20
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1399/11/18
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1399/11/18
انتشار صورت وضعیت پرتفوی دی ماه 1399 در تارنما و سایت کدال 1399/11/08
اعلام تاریخ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی مپنا ایرانیان 1399/11/06
اعلام تاریخ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی مپنا ایرانیان 1399/11/06
انتشار صورت وضعیت پرتفوی آذر ماه 1399 در تارنما و سایت کدال 1399/11/01
انتشار صورت وضعیت پرتفوی آبان ماه 1399 در تارنما و سایت کدال (اصلاحیه) 1399/11/01
انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی نشده) در تارنما و سایت کدال 1399/09/25
انتشار صورت وضعیت پرتفوی آبان ماه 1399 در تارنما و سایت کدال 1399/09/08
انتشار صورت وضعیت پرتفوی مهر ماه 1399 در تارنما و سایت کدال 1399/08/10
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1399/07/30
اعلام تاریخ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی مپنا ایرانیان 1399/07/21
انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی شده) در تارنما و سایت کدال 1399/07/20
انتشار صورت وضعیت پرتفوی شهریور ماه 1399 در تارنما و سایت کدال 1399/07/09
انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی نشده) در تارنما و سایت کدال 1399/06/30
انتشار صورت وضعیت پرتفوی مرداد ماه 1399 در تارنما و سایت کدال 1399/06/05
انتشار صورت وضعیت پرتفوی تیرماه 1399 در تارنما و سایت کدال 1399/05/08
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/28 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1399/05/05
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1399/04/28
اعلام تاریخ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی مپنا ایرانیان 1399/04/16
انتشار صورت وضعیت پرتفوی خردادماه 1399 در تارنما و سایت کدال 1399/04/10
انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد سه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی مپنا ایرانیان منتهی به 1399/02/31 در تارنما و سایت کدال 1399/04/03
تایید صورتجلسه اساسنامه 1399/01/31 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1399/02/17
تایید صورتجلسه 1399/01/31 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1399/02/16
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 31فروردین ماه 99 در تارنما و سایت کدال منتشر شد 1399/02/08
تشکیل مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان و اسامی حاضرین 1399/01/31
اعلام تاریخ برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1399/01/19
انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1398/11/30 (حسابرسی شده) در تارنما و سایت کدال 1399/01/18
انتشار صورت وضعیت پرتفو منتهی به 29اسفند ماه 98 در تارنما و سایت کدال 1399/01/09
انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه ماهه منتهی به 1398/11/30 (حسابرسی نشده) در تارنما و سایت کدال 1398/12/26
انتشار صورت وضعیت پرتفو منتهی به 30بهمن ماه 98 در تارنما و سایت کدال 1398/12/04
انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 30 دی ماه 1398 در تارنما و سایت کدال 1398/11/10
انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به آذرماه 1398 در تارنما و سایت کدال 1398/10/09
تشکیل مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1398/10/08
اعلام تاریخ برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1398/10/08
انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1398/08/30 در سایت کدال و تارنمای صندوق 1398/09/26
انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به آبانماه ماه 1398 در تارنما و سایت کدال 1398/09/09
انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به مهر ماه 1398 در تارنما و سایت کدال 1398/08/04
تشکیل مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1398/08/01
اعلام تاریخ برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1398/07/21
انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1398/05/31 (حسابرسی شده) در سایت کدال و تارنمای صندوق 1398/07/20
انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به شهریور ماه 1398 در تارنما و سایت کدال 1398/07/08
انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1398/05/31 (حسابرسی نشده) در سایت کدال و تارنمای صندوق 1398/06/31
انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به مرداد ماه 1398 در تارنما و سایت کدال 1398/06/03
انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به تیر ماه 1398 در تارنما و سایت کدال 1398/05/07
انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به خرداد ماه 1398 در تارنما و سایت کدال 1398/04/10
انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1398/02/31 در سایت کدال و تارنمای صندوق 1398/03/29
تشکیل مجمع صندوق بازارگردانی مپنا ایرانیان 1398/02/03
اعلام تاریخ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1398/01/24
انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده سالانه منتهی به 1397/11/30 در کدال و سایت صندوق 1398/01/21
تایید صورتجلسه مورخ 28-07-97 1397/08/07
تشکیل مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1397/07/28
اعلام تاریخ برگزاری مجمع صندوق سرمایه ‏گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1397/07/19
حاضرین مجمع تصویب صورت مالی دوره منتهی به 1397/11/30 و تغییر در هزینه ‏‏های قابل پرداخت از محل دارایی‏‏ های صندوق 1397/06/14
مجمع تصویب صورت های مالی دوره منتهی به 1397/11/30 و تغییر در هزینه‏‏های قابل پرداخت از محل دارایی‏‏ های صندوق 1397/05/10
اعلام تنفس در برگزاری مجمع صندوق سرمایه‏ گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1397/04/04
اعلام تاریخ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1397/04/04
مجمع تمدید، تغییر مدیر و انتقال واحدهای سرمایه‏ گذاری ممتاز مورخ 1397/01/28 1397/02/01
كسب 3 موفقيت شرکت توگا در رتبه‌‏‏بندي شركت‌‏هاي برتر ايران 1396/12/19
گروه مپنا رتبه نخست طرح­هاي توسعه­اي جشنواره بین‌المللی خوارزمی را کسب کرد 1396/12/19
تغییرات اساسنامه صندوق اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا ١١-٠9-٩٥ 1396/11/18
تمدید صاحبان امضای مجاز 1396/11/18
تصمیمات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق مجمع مورخ 96.09.11 1396/11/18
اعلام تاریخ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا 1396/04/18
قبولی سمت بازارگردان اوراق سلف موازی برق سنندج مپنا توسط صندوق سرمایه‏گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا 1396/02/30
اعلام تعویق مجمع مورخ 96/02/10 صندوق سرمایه‏گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا 1396/02/09
اعلام تاریخ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا 1396/01/29
کسب رتبۀ دوم جشنواره بین‌المللی خوارزمی توسط پژوهشگر شرکت توربین مپنا 1395/11/26
تصویب پذیرش شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا در بازار بورس تهران 1395/11/26
تصمیمات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق 1395/03/26
تغییرات اساسنامه صندوق اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا ١١-٠٢-٩٥ 1395/03/19
مجمع مورخ ١١/٠٢/١٣٩٥ 1395/02/21
اعلام برگزاری مجمع سالیانه صندوق 1395/02/07
اطلاعیه در خصوص پذیره نویسی اینترنتی 1395/01/15
مجوز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا 1394/03/04