مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1399/12/27
اعلام تاریخ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی مپنا ایرانیان 1399/12/26
تغییرات امیدنامه مورخ 1399/12/23 1399/12/26
اعلام تاریخ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی مپنا ایرانیان 1399/12/19
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1399/07/30
اعلام تاریخ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی مپنا ایرانیان 1399/07/21
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/28 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1399/05/05
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1399/04/28
اعلام تاریخ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی مپنا ایرانیان 1399/04/16
تغییرات اساسنامه مورخ 1399/01/31 1399/02/17
تغییرات امیدنامه مورخ 1399/01/31 1399/02/16
تشکیل مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان و اسامی حاضرین 1399/01/31
اعلام تاریخ برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1399/01/19
تغییرات امیدنامه مورخ 98/10/08 1398/11/26
تغییرات اساسنامه مورخ 98/10/08 1398/11/26
تشکیل مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1398/10/08
اعلام تاریخ برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1398/10/08
مصوبات مجمع تغییرات اساسنامه مورخ 01-08-98 1398/08/06
مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه مورخ 01-08-98 1398/08/06
تشکیل مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1398/08/01
اعلام برگزاری مجامع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1398/07/21
مصوبات تغییر اساسنامه مجمع تصویب صورتمالی 03-02-98 1398/02/30
مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه مورخ 03-02-98 در خصوص تغییر هزینه های صندوق 1398/02/30
تاییدیه صورتجلسه تغییرات اساسنامه مورخ28-07-97 1397/08/07
تاییدیه صورتجلسه تغییرات امیدنامه مورخ 12-04-97 1397/06/24
تایید صورتجلسه تصویب صورتهای مالی دوره یک ساله منتهی به 96.11.30 1397/05/17
صورتجلسه تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 97.04.12-تغییر در هزینه‏‏ های قابل پرداخت از محل دارایی‏‏ ها 1397/05/10
صورتجلسه مجمع تصویب صورت مالی دوره مالی منتهی به 1396/11/30 1397/05/10
اعلام بلامانع بودن صورتجلسه تمدید، تغییر مدیر و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 1397/02/02
اعلام بلامانع بودن ثبت صورتجلسه مجمع تغییر نام، تغییر حسابرس و افزودن یک ماده به اساسنامه 1396/11/18
اعلام بلامانع بودن ثبت صورتجلسه هیات مدیره شرکت کارگزاری سهم آشنا در خصوص تعیین صاحبان امضای مجاز 1396/10/26
صورتجلسه مجمع در خصوص افزایش ساعات صدور و ابطال، اصلاح شرایط اوراق بهادار و اصلاح کارمزد مدیر صندوق 1396/10/26
اعلام بلامانع بودن ثبت صورتجلسه مجمع در خصوص افزایش ساعات صدور و ابطال، اصلاح شرایط اوراق بهادار و اصلاح کارمزد مدیر صندوق 1396/10/26
صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه مورخ 96.04.20 1396/06/05
صورتجلسه مجمع تصویب صورت مالی دوره منتهی به 95.11.30 1396/05/15
صورتجلسه هیات مدیره شرکت کارگزاری سهم آشنا در خصوص تعیین صاحبان امضای مجاز 1396/03/06
صورتجلسه مجمع ١١-٠٢-٩٥ تغییرات امیدنامه صندوق اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا 1395/03/26
صورتجلسه مجمع ١١-٠٢-٩٥ تغییرات اساسنامه صندوق اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا 1395/03/26
صورتجلسه مورخ 03-12-94 تغییرات امیدنامه صندوق اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا 1394/12/05
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا 1394/03/04