صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
انتشار صورت وضعیت پرتفوی اسفند ماه 1399 در تارنما و سایت کدال 1400/01/10
انتشار گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1399/11/30 (حسابرسی نشده) در تارنما و سایت کدال 1399/12/26
انتشار صورت های مالی سال مالی منتهی به 1399/11/30 (حسابرسی نشده) در تارنما و سایت کدال 1399/12/26
انتشار صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه 1399 در تارنما و سایت کدال 1399/12/10
انتشار گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) در تارنما و سایت کدال 1399/11/20
انتشار صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) در تارنما و سایت کدال 1399/11/20
انتشار صورت وضعیت پرتفوی دی ماه 1399 در تارنما و سایت کدال 1399/11/08
انتشار صورت وضعیت پرتفوی آذر ماه 1399 در تارنما و سایت کدال 1399/11/01
انتشار صورت وضعیت پرتفوی آبان ماه 1399 در تارنما و سایت کدال (اصلاحیه) 1399/11/01
انتشار صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی نشده) در تارنما و سایت کدال 1399/09/25
انتشار گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی نشده) در تارنما و سایت کدال 1399/09/25
انتشار گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی نشده) در تارنما و سایت کدال 1399/09/25
انتشار گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی نشده) در تارنما و سایت کدال 1399/09/25
انتشار صورت وضعیت پرتفوی آبان ماه 1399 در تارنما و سایت کدال 1399/09/08
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به مهر ماه 1399 1399/08/10
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی شده) 1399/07/20
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی شده) 1399/07/20
صورت وضعیت پرتفوی شهریور ماه 1399 1399/07/09
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی نشده) 1399/06/30
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی نشده) 1399/06/30
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به مرداد 1399 1399/06/05
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1399/02/31 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1399/05/12
اصلاحیه صورت مالی سه ماهه منتهی به 1399/02/31 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 1399/05/12
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به تیرماه 99 1399/05/08
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به خرداد 99 1399/04/10
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی مپنا ایرانیان منتهی به 1399/02/31 1399/04/03
صورت های مالی سه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی مپنا ایرانیان منتهی به 1399/02/31 1399/04/03
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به اردیبهشت 99 1399/03/07
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 99/01/31 1399/02/08
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1398/11/30 (حسابرسی شده) 1399/01/18
صورت‌های مالی سالانه منتهی به 1398/11/30 (حسابرسی شده) 1399/01/18
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/12/29 1399/01/09
گزارش عملکرد سالانه ماهه منتهی به 1398/11/30 (حسابرسی نشده) 1398/12/26
صورت‌های مالی سالانه ماهه منتهی به 1398/11/30 (حسابرسی نشده) 1398/12/26
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/11/30 1398/12/04
گزارش پرتفوی صندوق مپنا ایرانیان منتهی به 98.10.30 1398/11/10
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/09/30 1398/10/09
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1398/08/30 (اصلاحیه) 1398/09/30
صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به 1398/08/30 (اصلاحیه) 1398/09/30
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1398/08/30 1398/09/26
صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به 1398/08/30 1398/09/26
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/08/30 1398/09/09
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/07/30 1398/08/04
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1398/05/31 (حسابرسی شده) 1398/07/20
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1398/05/31 (حسابرسی شده) 1398/07/20
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/06/31 1398/07/08
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1398/05/31 (حسابرسی نشده) 1398/06/31
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1398/05/31 (حسابرسی نشده) 1398/06/31
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/05/31 1398/06/03
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/04/31 1398/05/07
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/03/31 1398/04/10
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1398/02/31 1398/03/29
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1398/02/31 1398/03/29
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/02/31 1398/03/08
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/01/31 1398/02/04
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1397/11/30 حسابرسی شده 1398/01/21
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1397/11/30 حسابرسی شده 1398/01/21
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/12/29 1398/01/06
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1397/11/30 حسابرسی نشده 1397/12/26
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1397/11/30 حسابرسی نشده 1397/12/26
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/11/30 1397/12/08
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/10/30 1397/11/07
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/09/30 1397/10/04
گزارش عملکرد دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1397/08/30 1397/10/01
صورتهای مالی دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1397/08/30 1397/10/01
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/08/30 1397/09/07
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/07/30 1397/08/09
گزارش عملکرد برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 97.05.31 1397/07/16
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 97.05.31 1397/07/16
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به97.06.31 1397/07/10
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1397.05.31 1397/06/27
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به97.05.31 1397/06/10
خلاصه عملکرده دوره 6 ماهه منتهی به 97.05.31 1397/06/04
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 970431 1397/05/10
اصلاحیه صورتهای مالی منتهی به 1396.11.30 (حسابرسی نشده) 1397/04/11
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 970331 1397/04/10
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 1397.02.31 1397/04/02
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 970231 1397/03/09
گزارش خلاصه عملکرد 3ماهه منتهی به 97.02.31 1397/03/07
گزارش حسابرسی شده صورت های مالی دوره یک ساله منتهی به 96.11.30 1397/02/24
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 970131 1397/02/09
صورت های مالی یک ساله منتهی به 96.11.30 (حسابرسی نشده) 1397/02/04
خلاصه عملکرد دوره یک ساله منتهی به 96.11.30 1397/01/27
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 961130 1397/01/08
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 961229 1397/01/08
افشای پرتفوی صندوق مپنا آشنا دوره ماهانه منتهی به 96.10.30 1396/11/11
افشای پرتفوی صندوق مپنا آشنا دوره ماهانه منتهی به 96.09.30 1396/10/19
صورت‏های مالی 9 ماهه منتهی به 96.08.30 1396/09/28
خلاصه عملکرده دوره 9 ماهه منتهی به 96.08.30 1396/09/07
گزارش حسابرسی شده صورت های مالی شش ماهه منتهی به 96.05.31 1396/07/11
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 96.05.31 1396/06/22
گزارش خلاصه عملکرده دوره 6 ماهه منتهی به 96.05.31 1396/06/04
صورت‏ های مالی 3 ماهه منتهی به 96.02.31 (اصلاح شده) 1396/05/15
صورت‏ های مالی 3 ماهه منتهی به 96.02.31 1396/03/30
گزارش خلاصه عملکرد سه ماهه منتهی به 96.02.31 1396/03/07
اصلاحیه -گزارش حسابرسی شده صورت های مالی یک ساله منتهی به 95.11.30 1396/02/31
صورتهای مالی سالانه منتهی به95.11.30 1395/12/25
گزارش خلاصه عملکرد یک ساله منتهی به 95.11.30 1395/12/14
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 30/08/95 1395/10/01
گزارش عملکرد 9ماهه منتهی به 30/08/1395 1395/09/15
گزارش حسابرسی شده صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31/05/1395 1395/07/17
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31/05/1396 1395/06/29
گزارش خلاصه عملکرد 6ماهه منتهی به 1395.5.31 1395/06/07
گزارش خلاصه عملکرد 6ماهه منتهی به 1395.05.31 1395/06/07
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31/02/1395 1395/03/31
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31/02/1395 1395/03/31
صورت مالی یک ساله حسابرسی شده صندوق بازارگردانی مپنا آشنا منتهی به 1394.11.30 1395/01/21
گزارش عملکرد اصلاحی یکساله منتهی به 30-11-1394 1395/01/21
صورت های مالی یک ساله صندوق بازارگردانی مپنا آشنا منتهی به 1394.11.30 1394/12/26
گزارش عملکرد یکساله منتهی به 30-11-1394 1394/12/01
صورتهای مالی منتهی به 30/08/94 1394/09/30
گزارش عملکرد 9ماهه منتهی به 30-08-1394 1394/09/01
گزارش حسابرسی شده صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31/05/1394 1394/07/19
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31/05/1394 1394/06/30
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31/02/1394 1394/06/30
گزارش خلاصه عملکرد دوره منتهی به 01/02/1394 1394/06/29
گزارش خلاصه عملکرد 3ماهه منتهی به 31/02/1394 1394/06/29
صورتهای مالی دوره فعالیت منتهی به 01/02/1394 1394/06/29
گزارش خلاصه عملکرد 6ماهه منتهی به 31/05/1394 1394/06/11